Fördjupad bedömning/Arbetsförmågeutredning

Fördjupad bedömning/arbetsförmågeutredning utförs i nära samarbete med beställarna och deltagaren. Rehabgruppen på Blå Vägen utgörs av kbt-terapeuten  Goranka Lozanovic och verksamhetsledare Ulla-Mai Ceder Lindberg som samordnare, samt konsultläkare, psykolog, sjuksköterska och arbetsterapeut.
 
Utredningen innehåller bland annat följande moment:
 

 Psykisk status 
Utredning av psykisk status genomför kbt-terapeuten (minst 4-5 samtal eller mer) och läkare  (3-4) samtal:
Psykiska funktioner, stressreaktioner och psykosomatisk (i vilken omfattning påverkar möjlig psykisk problematik fysisk ohälsa).
Resurser, förmågor och motivation
 
Utredning av sjukskrivningshistorik och bakomliggande orsaker, livssituation, familjebakgrund, socioekonomisk situation, personlig historik och arbetslivserfarenhet.


Medicinsk status

 
Bedömningen genomförs av Blå Vägens konsultläkare. Den kan också utföras i samarbete med deltagarens vårdgivande läkare och sjukgymnast samt, om det är aktuellt, också specialistläkare
 
 
Aktivitets- och arbetsförmågebedömning
 
Aktivitets- och arbetsförmågebedömning genomförs genom samtal med klienten samt genom praktiskt arbete på någon av Blå Vägens arbetsträningsplatser och genom deltagande i kompetenshöjande undervisning. Val av aktivitet sker utifrån individuella val och utredningens behov av evidens.
Egna arbetsträningsarbetsplatser finns i Skärholmen, Spånga, Tensta, Haninge, Sundbyberg, och Lunda.
  
I samtalet används en eller flera av följande instrument:
 
1. intervjuinstrument OCAIRS – ett instrument att systematisk samla in rapportera och analysera data om en persons aktivitetssituation och grad av anpassning till det dagliga livet.
2. självskattningsinstrument Min Mening – som är fokuserad på aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö, värderingar och prioriteringar.
3. självskattningsinstrument Dialog om arbetsförmåga - som ger en samlad bild av 
Individens resurser och begränsningar i förhållande till arbete och arbetsliv.
 
Alla tre instrumenten har sin teoretiska grund i The Model of Human Occupation.
Arbetsterapeutiska undersökningar utgår bland annat från bedömningsinstrumentet WRI och Bedömning av färdigheter i arbete/BaFiA.
 
 
Inom den praktiska träningen görs en bedömning av motoriken och processfärdigheten dvs.

bedömning av hur hälsosituationen påverkar olika arbetsmoment – stående – sittande arbetsuppgifter, resan till arbete, samarbetsförmåga, förmåga till självständigt utförande av arbete och problemlösning, initiativ förmåga, koncentration.
Träningen utförs i en realistisk verklig arbetsmiljö, som kök, caféer, hantverksverksamhet, odling och gröna jobb, snickeri, lokalvård, administration, datastuga och internet, marknadsföringsverksamhet som att ta fram affischer och arbeta med exponering av varor och skyltning med mera.
Utbudet av arbetsträningens innehåll anpassas alltid efter deltagarens önskemål och behov att sysselsättning. Alla ingår i ett arbetslag och arbetet skall så långt som möjligt vara en vanlig arbetsplats. Blå Vägen är en av mycket få utförare av arbetsförmågebedömningar som har detta innehåll i utredningsarbetet.
 
Den praktiska träningen är anpassad till deltagarens hälsotillstånd och utför som beskrivs ovan på Blå Vägens egna arbetsträningsplatser.
 
Utlåtande och förslag till framtida insatser
 
Nedsatt arbetsförmåga
Om arbetsförmågebedömningsteamet bedömer att arbetsförmågan är nedsatt till minst 25% eller mer, utformas underlaget/rapporten så att den kan tjäna som underlag för ett ansökan om sjukersättning och beslut från Försäkringskassan. Om arbetsförmågebedömningen visar att en arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna leda till återskapande av arbetsförmågan, förslår Blå Vägens rehabteam också lämpliga åtgärder och vilka yrkesområden som skulle kunna vara aktuella i samråd med deltagaren och uppdragsgivaren.
 
Komma igång
Blå Vägen har i sin nuvarande verksamhet en rad olika aktiviteter och insatser för människor som behöver komma igång på ett mjukt sätt.

Kontaktpersoner 
Goranka Lozanovic tel 070-340 08 87  goranka.lozanovic@blavagen.nu
Ulla-Mai Ceder Lindberg tel 070-340 37 69 ulla-mai@blavagen.nu